UMOWA UŻYTKOWNIKA PORTRAITBYPHOTO

1. Ogólne postanowienia Umowy z Użytkownikiem.
1.1. Poniższe terminy i definicje mają zastosowanie do niniejszego dokumentu oraz relacji między stronami wynikających z niego lub z nim powiązanych:
a) Serwis - informacyjny serwis internetowy portraitbyphoto.com, który jest systemem interaktywnej obsługi w czasie rzeczywistym w ogólnoświatowym Internecie i obejmuje usługi informacyjne oraz dane dostarczane przez administrację serwisu portraitbyphoto.com, mobilnej wersji serwisu portraitbyphoto. com, wszystkie aplikacje mobilne i inne produkty portraitbyphoto.com, a także usługi i dane udostępniane w Witrynie przez osoby trzecie;
b) Umowa – ważna Umowa Użytkownika wraz ze wszystkimi uzupełnieniami i zmianami;
c) Użytkownik jest pełnoprawną osobą fizyczną, która przystąpiła do niniejszej Umowy we własnym interesie lub działa w imieniu i na rzecz reprezentowanej przez siebie osoby prawnej;
d) Usługa – zespół usług świadczonych na rzecz Użytkownika za pomocą Serwisu.
1.2. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w jakikolwiek sposób iw dowolnej formie w granicach deklarowanej funkcjonalności, w tym:
• przegląd materiałów zamieszczonych w Serwisie;
• rejestracja i/lub autoryzacja w Witrynie;
• umieszczanie lub powielanie jakichkolwiek materiałów w Witrynie, w tym między innymi: tekstów, linków hipertekstowych, obrazów, plików audio i wideo, informacji i/lub innych informacji,
tworzy umowę na warunkach niniejszej Umowy zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy.
1.3. Korzystając z każdej z wyżej wymienionych możliwości korzystania z Usługi, Użytkownik potwierdza, że:
a) Zapoznać się w pełni z warunkami niniejszej Umowy przed rozpoczęciem korzystania z Usługi.
b) Akceptuje w całości wszystkie warunki niniejszej Umowy i zobowiązuje się do ich przestrzegania lub zaprzestania korzystania z Usługi. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z warunkami niniejszej Umowy lub nie ma prawa do zawarcia umowy na ich podstawie, powinien niezwłocznie zaprzestać jakiegokolwiek korzystania z Usługi.
c) Umowa (w tym każda jej część) może zostać zmieniona przez Administrację bez specjalnego powiadomienia. Nowa wersja Umowy wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania na stronie internetowej Administracji.
1.4. Niniejsza Umowa dotyczy stosunków związanych z prawami i interesami osób trzecich, które nie są Użytkownikami Serwisu, ale których prawa i interesy mogą zostać naruszone przez działania Użytkowników Serwisu.
2. Informacje ogólne
2.1. Niniejsza Umowa jest prawnie wiążąca zarówno dla Administracji, jak i Użytkownika.
2.2. Użytkownik ma prawo odmówić akceptacji zmian i uzupełnień Umowy dokonanych przez Administrację, co oznacza odmowę korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
2.3. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej Umowy są dopuszczalne zgodnie z normami obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy.
2.4. Żadne z postanowień Umowy nie może być rozumiane jako nawiązanie między Użytkownikiem a Administracją stosunków agencyjnych, partnerskich, wspólnych działań, osobistych stosunków pracy lub jakichkolwiek innych stosunków prawnych, które nie zostały wyraźnie przewidziane w niniejszej Umowie.
2.5. Użytkownik, który uważa, że jego prawa i interesy zostały naruszone w wyniku działań Administracji lub osób trzecich w związku z umieszczeniem jakiegokolwiek Materiału w Witrynie, wysyła skargę do działu wsparcia Witryny. Materiał zostanie natychmiast usunięty z bezpłatnego dostępu na pierwsze żądanie posiadacza praw.
2.6. W przypadku przyjęcia przez władze Ukrainy regulacyjnych aktów prawnych, które w całości lub w części wpływają na funkcjonowanie Witryny lub Serwisu, Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia wszelkich zmian w funkcjonowaniu Serwisu mających na celu przywrócenie Witryny działalności w zgodność z nowymi normami.
3. Warunki korzystania zgodnie z Umową
3.1. Wyraź zgodę na warunki niniejszej Umowy. Jednocześnie Administracja nie weryfikuje dokładności informacji podanych przez Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za dokładność i prawdziwość takich informacji; nie traktuje informacji podanych przez Użytkownika jako danych osobowych podlegających szczególnej ochronie zgodnie z Ustawą Ukrainy „O ochronie danych osobowych”;
3.2. Użytkownik zgadza się, że Administracja ma prawo do gromadzenia i przechowywania danych rejestracyjnych Użytkownika w ramach Usługi w celu wypełnienia postanowień niniejszej Umowy.
3.3. Wszystkie problemy z licencją, zakupem i konfiguracją Internetu dla tego odpowiedniego urządzeniai oprogramowanie są ustalane przez Użytkownika niezależnie i nie podlegają niniejszej Umowie.
3.4. Hasło Użytkownika może zostać przywrócone przez Administrację tylko w przypadku dokładnego, poprawnego i pełnego wprowadzenia przez Użytkownika informacji podanych podczas wstępnej rejestracji konta.
3.5. Umieszczanie materiałów i korzystanie z Serwisu następuje postmoderacji, to jest zapoznawania się z materiałami przez moderatora po umieszczeniu ich w Serwisie przez Użytkownika. Jeśli jakikolwiek materiał narusza zasady korzystania z Witryny i/lub zawiera informacje sprzeczne z wymogami obowiązującego prawa, taki materiał podlega usunięciu.
4. Warunki korzystania z materiałów zamieszczonych w Serwisie
4.1. Witryna zawiera materiały chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne prawnie chronione materiały, w tym między innymi tekst, zdjęcia, wideo, obrazy graficzne, muzykę i utwory dźwiękowe.
4.2. Cała zawartość Witryny, z wyjątkiem reklam, jest chroniona prawem autorskim jako dzieło złożone stworzone przez zbiorową pracę twórczą zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.
4.3. Postanowienia niniejszego punktu Umowy zapewniają ochronę interesów administracji Serwisu oraz osób trzecich, będących właścicielami praw do materiałów Serwisu. Jednocześnie wszyscy posiadacze praw mogą niezależnie korzystać ze swoich praw określonych w niniejszej Umowie.
4.4. Użytkownik Witryny nie ma prawa dokonywać zmian, publikować, przekazywać osobom trzecim, uczestniczyć w sprzedaży lub cesji, tworzyć dzieł pochodnych ani w inny sposób wykorzystywać, częściowo lub całkowicie, treści Witryny.
4.5. O ile przepisy dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych nie stanowią inaczej, nie wolno powielać, rozpowszechniać, przekazywać osobom trzecim, publikować ani w inny sposób wykorzystywać w celach komercyjnych materiałów pobranych z serwisu bez uzyskania pisemnej zgody Administracji Serwisu lub inny prawny właściciel wyłącznego prawa.
4.6. W przypadku uzyskania zgody na kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie lub wykorzystywanie w inny sposób materiałów Strony chronionych prawem autorskim, takie kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie lub inne wykorzystywanie jest niedozwolone bez zawiadomienia o posiadaniu praw autorskich lub ze zmianą lub wyłączeniem nazwy autora i/lub znaku towarowego .


7. Prawa i obowiązki
7.1. Administracja stara się zapewnić nieprzerwane działanie Serwisu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za całkowitą lub częściową utratę materiałów zamieszczonych przez Użytkownika, jak również za niedostateczną jakość lub szybkość działania Serwisu.
7.2. Użytkownik ma prawo do korzystania z Witryny w celu umieszczania obiektów własności intelektualnej, których prawo do korzystania należy do niego na podstawie prawnej.
7.3. Administracja ma prawo odmówić Użytkownikowi publikowania materiałów, wiadomości tekstowych, a także usunąć materiały według własnego uznania, jeśli ich treść jest sprzeczna z wymogami niniejszej Umowy.
7.4. Użytkownik zgadza się, że ponosi pełną odpowiedzialność za treść materiałów zamieszczanych przez niego w Serwisie. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów i ich zgodność z wymogami prawa, za naruszenia praw autorskich, a także za ewentualne naruszenia praw osób trzecich w związku z zamieszczeniem materiałów w Serwisie. W przypadku otrzymania roszczeń od osób trzecich związanych z umieszczeniem materiałów, Użytkownik reguluje te roszczenia samodzielnie i na własny koszt.
7,5. Użytkownik udziela Administracji niewyłącznej licencji na użytkowanie, w tym reprodukcję, dystrybucję, przetwarzanie, publiczne wyświetlanie w Serwisie oraz upublicznienie materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w ramach portalu do publicznego wglądu jako zawartość Serwisu. Użytkownik, który jest prawnym autorem materiałów określonych w niniejszym paragrafie, zachowuje wszelkie majątkowe i osobiste niemajątkowe prawa autorskie, zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy i umowami międzynarodowymi.
7.6. Użytkownik zgadza się nie powielać, nie powielać ani nie kopiować, nie sprzedawać ani nie odsprzedawać, a także nie wykorzystywać do celów komercyjnych żadnych obiektów własności intelektualnej zamieszczonych na Stronie, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie prawo zostało przyznane przez jego prawnego właściciela.
7.7. Administracja nie gwarantuje, że Usługi Witryny spełnią wymagania Użytkownika; będą dostarczane w sposób ciągły, szybki, rzetelny i bezbłędny, a wyniki, które może uzyskać Użytkownik, będą dokładne i wiarygodne.
7.8. Wszelkie materiały uzyskane przez Użytkownika w wyniku użytkowaniakorzystając z Usług Witryny, Użytkownik korzysta na własne ryzyko i ryzyko. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą powstać w komputerze i/lub danych w wyniku pobierania i korzystania z tych materiałów.
7.9. Administracja zobowiązuje się do informowania Użytkownika o roszczeniach osób trzecich dotyczących materiałów zamieszczanych przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do przyznania Administracji prawa do opublikowania materiału lub usunięcia materiału.
7.10. Administracja ma prawo, na pierwsze żądanie odpowiedniego uprawnionego organu (egzekwującego prawo), ale zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przekazać takiemu organowi państwowemu dostępne informacje o Użytkowniku, nie wyłączając danych osobowych.
7.11. Administracja nie ponosi odpowiedzialności:
• za działania Użytkownika w Serwisie;
• za awarie występujące w sieciach telekomunikacyjnych i/lub energetycznych, działanie szkodliwych programów, a także za nieuczciwe działania osób trzecich;
• za treść i legalność Informacji wykorzystywanych/otrzymywanych przez Użytkownika w ramach Serwisu, a także za ich charakter;
• za szkody/utracone korzyści poniesione przez Użytkownika w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z tej lub innej Usługi;
• za rzetelność informacji reklamowych otrzymywanych przez Użytkownika w ramach Serwisu oraz jakość reklamowanych w nim towarów/usług itp.;
• za określone szkody w oprogramowaniu i/lub sprzęcie Użytkownika, które powstały w wyniku korzystania z Usługi.

COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, klikając akceptuj lub pozostań w tej historii, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie Dalej...

zgadzam się